دسته: مطالب آموزشی

۰

قوانین داوری کیوروگی ۲۰۱۷

قوانین جدید داوری مسابقات کیوروگی ۲۰۱۷ امتیازقابل قبول ۱-یک(۱) امتیاز برای اجرای مشت صحیح در محافظ تنه ۲- دو (۲) امتیاز برای حمله به محافظ تنه با پا ۳- سه (۳)امتیاز برای حمله چرخشی...